Antikorupcinė politika

 

UAB „INTRAC Lietuva“ Antikorupcinė politika

 

                                                                                                                                      Patvirtinta:
                                                                                                                                      UAB "INTRAC Lietuva" direktoriaus
                                                                                                                                      2019 m. gruodžio 06 d. įsakymu Nr. 234

 

1. Bendrieji nuostatai

1.1. UAB “INTRAC Lietuva” (toliau - Bendrovė) Antikorupcinė politika nustato pagrindines antikorupcinės veiklos užduotis, principus ir kryptis. Antikorupcinės politikos įdiegimo tikslas yra Bendrovės darbuotojų veiklos organizavimas ir koordinavimas, kuris nukreiptas įspėti, išaiškinti, užkirsti ir minimizuoti korupcijos pasekmes Bendrovėje.

1.2. Bendrovės Antikorupcinė politika parengta vadovaujantis Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau - NKKP), kitais Bendrovės veiklą reglamentuojančiais nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktų reikalavimais.

1.3. Bendrovės Antikorupcinė politika atspindi Bendrovės ir jos darbuotojų polinkį veikti atvirai ir sąžiningai pagal aukščiausius etikos standartus ir skaidraus verslo principus, tobulinti Bendrovės išorinę ir vidinę bendradarbiavimo kultūrą, palaikyti tinkamo lygio Bendrovės reputaciją versle.

1.4. Antikorupcinė politika patalpinta Bendrovės tinklapyje ir yra laisvai prieinama. Bendrovė atvirai pareiškia, kad nepalaiko korupcijos, skatina savo darbuotojus laikytis šio dokumento nuostatų, prisideda prie Bendrovės darbuotojų antikorupcinės kultūros lygio kėlimo.

 

2. Bendrovės Antikorupcinės politikos tikslai ir uždaviniai

2.1. Bendrovės Antikorupcinės politikos tikslas yra pašalinti priežastis ir aplinkybes, kurios gali įtakoti korupcijos atsiradimą Bendrovėje.

2.2. Bendrovės Antikorupcinės politikos uždaviniai yra priemonių, įspėjančių, užkertančių ir minimizuojančių ar likviduojančių korupcinių veiksmų pasekmes Bendrovėje, plėtra ir įgyvendinimas, tame tarpe:

 • Bendrovės klientų, partnerių ir darbuotojų antikorupcinės sąmonės, netoleruojančios bet kokių korupcijos formų ar apraiškų, formavimas;
 • Bendrovės darbuotojų įtraukimo į korupcinius veiksmus rizikos minimizavimas;
 • Korupcinių teisės pažeidimų prevencija, kaltųjų dėl korupcinių teisės pažeidimų patraukimas atsakomybėn;
 • Žalos, atsiradusios dėl Bendrovės darbuotojų korupcinių teisės pažeidimų, atlyginimas;
 • Teisinio mechanizmo, užkertančio korupcinius veiksmus Bendrovėje, sukūrimas;
 • Skatinimas Bendrovėje įdarbinti asmenis, nelinkusius į korupciją, korupcinius veiksmus.

 

3. Pagrindiniai korupcijos netoleravimo principai

3.1. Bendrovės veikla, nukreipta į korupcijos netoleravimą, įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

 • Nesitaikstantis požiūris ir priešinimasis bet kokioms korupcijos formoms ir apraiškoms įgyvendinant Bendrovės įstatinę veiklą („nulinės tolerancijos“ principas);
 • Bendrovės vadovų asmeninis pavyzdys formuojant nepakantumo korupcijai kultūrą ir sistemos, įspėjančios ir užkertančios korupciją, Bendrovės viduje sukūrimas;
 • Bendrovės darbuotojų pritraukimas į korupcijos prevencijos veiklą;
 • Antikorupcinių standartų ir procedūrų, įdiegtų Bendrovėje, įgyvendinimo efektyvumo kontrolė ir stebėjimas;
 • Antikorupcinių procedūrų kiekio atitikimas korupcijos rizikai;
 • Partnerių ir klientų informavimas apie Bendrovėje priimtus verslo vedimo antikorupcinius standartus, bendradarbiavimas su valstybe, klientais ir partneriais korupcijos prevencijos klausimais;
 • Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių pripažinimas, užtikrinimas ir apsauga;
 • Patraukimo atsakomybėn dėl atliktų korupcinių teisės pažeidimų neišvengiamumas.

 

4. Bendrovės darbuotojų dalyvavimas antikorupcinėje veikloje

4.1. Bendrovė supažindina visus savo darbuotojus su Bendrovės Antikorupcinės politikos nuostatais, darbuotojai savo ruožtu privalo prisidėti prie Bendrovės Antikorupcinės politikos realizavimo.

4.2. Bendrovės antikorupcinė politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams. Darbuotojai privalo vadovautis Bendrovės Antikorupcine politika ir griežtai laikytis jos nuostatų bei specialių antikorupcinių standartų ir procedūrų, vystomų Bendrovėje ir nukreiptų į korupcijos prevencijos įgyvendinimą.

4.3. Visiems Bendrovės darbuotojams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai, asmeniškai ar tarpininkaujant tretiems asmenims dalyvauti veikloje, kuri gali įtakoti korupcinių teisės pažeidimų atsiradimą, turint tikslą gauti bet kokią materialią arba asmeninę naudą sau arba tretiems asmenims, arba neteisėtai suteikti tokią naudą nurodytam asmeniui.

4.4. Bendrovės darbuotojai privalo raštiškai informuoti savo tiesioginį vadovą apie visus atvejus, kai buvo bandoma jį palenkti atlikti korupcinius veiksmus. Nei vienam Bendrovės darbuotojui negali būti skirta drausminė nuobauda, atleidimas, sumažintas darbo užmokestis, neišmokėta premija, jei jis informavo apie galimą korupcijos faktą Bendrovėje arba atsisakė dalyvauti korupciniuose veiksmuose.

 

5. Bendrovės veikla korupcijos prevencijai

5.1. Bendrovės veiklos, nukreiptos į korupcijos prevenciją, pagrindinės gairės yra:

 • Bendrovės vieninga politika korupcijos prevencijos srityje ir neigiamo požiūrio į korupcinį elgesį Bendrovėje formavimas;
 • Bendrovės padalinių arba darbuotojų, atsakingų už korupcinių arba kitų teisės pažiedimų profilaktiką, paskyrimas;
 • Punkto apie antikorupcinę politiką įtraukimas į Bendrovės sutartis su klientais, antikorupcinių nuostatų įtraukimas į Bendrovės darbo sutartis su darbuotojais;
 • Korupcinės rizikos reguliarus vertinimas, kurio tikslas išaiškinti Bendrovės veiklos sritis labiausiai pažeidžiamas šios rizikos, atitinkamų antikorupcinių priemonių sudarymas;
 • Interesų konflikto Bendrovėje išaiškinimas ir reguliavimas;
 • Bendrovės darbuotojų antikorupcinio elgesio standartų sudarymas ir įdiegimas;
 • Bendrovės darbuotojų mokymai, informavimas ir konsultavimas korupcijos prevencijos ir profilaktikos, antikorupcinių standartų ir procedūrų taikymo (laikymosi) klausimais, supažindinimas su normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos ir priešinimosi korupcijai klausimus;
 • Korupcijos prevencijos priemonių realizavimas bendradarbiaujant su Bendrovės klientais ir partneriais;
 • Bendrovės vidinių dokumentų ir įstatinės veiklos analizė, kurios tikslas išaiškinti korupcinės veiklos riziką, Bendrovės Antikorupcinės politikos realizavimas įgyvendinant pirkimo, pardavimo veiklą, Bendrovės darbuotojų nuomonės apie korupcijos būklę ir antikorupcinių priemonių efektyvumą Bendrovėje ištyrimas, neigiamų atsiliepimų apie Bendrovės veiklą žiniasklaidoje analizė;
 • Vidinių procedūrų ir standartų, pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų ir duomenų reguliari kontrolė, išlaidų korupcijos rizikos sferoje ekonominis pagrindimas, neoficialios apskaitos ir suklastotų dokumentų naudojimo netoleravimas, Bendrovės turto ir išteklių naudojimo tvarkos tobulinimas;
 • Bendradarbiavimas su valstybės institucijomis, organizacijomis ir piliečiais korupcijos prevencijos klausimais.

 

6. Baigiamieji nuostatai

6.1. Ši politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo Bendrovės direktoriaus įsakymu dienos.

6.2. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, yra atsakingas už Bendrovės Antikorupcinės politikos nuostatų laikymąsi.

6.3. Politika gali būti peržiūrėta išaiškinus jos nepakankamai efektyvius nuostatus arba įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimams korupcijos prevencijos srityje.

Atgal